GA1 Trygg Hansa
Välkommen till Östergården!
GA1 Trygg Hansa
Ga2 Sandholmstranden
Njut av vår fina sandstrand!
Ga2 Sandholmstranden
GA 3 bryggan dagtid
GA 3 bryggan dagtid
GA4 utsiktsplats
GA4 utsiktsplats
GA3 brygga kväll
GA3 brygga kväll
GA3 brygga kväll
GA3 brygga kväll
Ga2 Sandholmstranden
Ga2 Sandholmstranden
previous arrow
next arrow

VÅRA GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

Vägar GA:1

Vägarna har karaktär av traktorväg/stig. Den som skadat vägen, på grund av tunga transporter till sin fastighet, ansvarar för att återställa vägens skick.

Motorfordon, såsom fyrhjuling och traktor, får användas endast för nödvändiga transporter och ska framföras sakta och hänsynsfullt.

Bryggor
GA:2, GA:3 & GA:4

Inom föreningen finns tre brygganläggningar (GA:2, GA:3 och GA:4). Till varje fastighet hör två båtplatser, en för en större och en för en mindre båt, samt plats för vinterförvaring. Storleken på platserna varierar något mellan de olika anläggningarna.

För varje brygga bör medlemmarna inom respektive GA utse en bryggansvarig som har till uppgift att samordna aktiviteter rörande bryggan. Hos bryggansvarig kan du fråga om båtplatser, bommar, plats för vinterförvaring m.m.

Medlemmarna inom respektive brygganläggning är med vid montering och demontering av bommar och annat underhåll, när bryggfogden anser det vara lämpligt.

Föreningsstämman 2017 beslutade att följande skall gälla som norm huruvida platser vid samfällighetens bryggor kan disponeras av samfälligheten utomstående personer:

 • Varje fastighet disponerar två båtplatser vid bryggan och vid vinteruppläggningsplatserna.
 • Samfälligheten utomstående personer disponerar generellt sätt ej båtplats vid samfällighetens brygganläggningar.
 • Vid uthyrning av fastighet kan hyresgästen disponera fastighetens båtplats(er) och vid uthyrning över flera år även vinterupptagninsplats(er) vid den samfällda bryggan under hyrestiden.
 • Båtplats bör hyras eller lånas ut till personer som har anknytning eller koppling till samfälligheten.
 • Gästande vänner, familjemedlemmar eller hantverkare som anlitas för arbeten på fastigheten och med behov av båtplats kan disponera fastighetens plats vid den samfällda bryggan under kortare tid.
 • Då vi lånar ut en båtplats informerar vi den som lånar platsen om de regler som gäller för bruk av bryggorna.
 • Då vi upplåter vår båtplats en längre tid så ska övriga medlemmar som ligger vid samma brygga informeras.
 • Vid kortare utlåning så informeras de grannar vi ser och träffar då vi har tillfälliga besökare.

Länk: Regelverk för båtplatser

Länk: Långtidsförvaring av båtar

Grönområden GA:5

Området förvaltas så att det utgör ett trevligt rekreationsområde för fastighetsägarna.

Föreningen anordnar årligen en städdag, vanligtvis på hösten då vi röjer och iordningställer våra gemensamma områden (GA:5). Under dagen bjuder föreningen på lättare förtäring, oftast grillkorv och dryck.

Länk: Grönområdesplan

Trädfällning

Stämman 2005 beslutade att torra träd, buskar, sly och träd som kan skada byggnader får fällas utan tillstånd från föreningen eller Österåkers kommun.

Den som vill fälla andra träd än ovan skickar en begäran till styrelsen med godkännande från grannar som berörs av fällningen. Styrelsen samråder med markägaren och fattar därefter beslut om fällning. Yttrande från närmsta grannar ska särskilt beaktas av styrelsen.

Styrelsen är skyldig att fatta beslut senast två månader efter det att begäran inkommit. Om någon markägare begär skyndsam behandling och framför särskilda skäl för detta, t ex för att kunna få fram byggnadsmaterial eller maskiner äger styrelsens ordförande eller annan person styrelsen utser rätt att ensam besluta om fällning.

Samfällighetsföreningens medlemmar bemyndigar styrelsen att själv avgöra huruvida kommunen ska kontaktas. Den allmänna principen styrelsen ska tillämpa är att vid större avverkning (kalhyggen) och vid avverkning av särskilt känsliga träd ska alltid kommunen kontaktas medan gallring av träd beslutas av styrelsen utan kontakt med kommunen.

Den som fått föreningens tillstånd att fälla träd ansvarar för att ris och kvistar samlas ihop i lämpligt stora högar och placeras så att eldning direkt eller vid senare tillfälle möjliggörs.

Länk: Beslutsordning vid trädfällning

Eldning

På stämman 2021 beslutades att följande regler och rekommendationer gäller inom föreningen:

Österåkers kommun har regler för eldning inom detaljplanelagt område, inom dessa områden får du bara elda utomhus mellan första oktober och sista april.

HÖSF ligger inom detaljplanelagt område, vi ska följa kommunens regelverk. Det är även viktigt att eldning alltid sker i enlighet med aktuella brandföreskrifter från Storstockholms brandförsvar samt på iordningställda eller lämpliga eldningsplatser på föreningens grönområden. Om det är väldigt torrt i marken eller om det råder eldningsförbud får man absolut inte elda!

Även om det är tillåtet att elda, ska du undvika att störa grannarna med rök! Om du är tveksam, kolla med grannarna innan du tänder på!

Allmänna eldningsplatser & -högar
Från och med 1 september kan vi lägga upp ris från egna tomten på eldningshögarna som ska brännas under arbetsdagen. Bygg inte för stora högar, om högen blir för stor behöver vi plocka om den innan vi kan tända den. Om du röjer ris på egna tomten innan den 1 september får du samla riset i en hög på egna tomten. Det går bra att dra ned ris till eldningsplatserna även efter arbetsdagen, men se då till så att bränna högen direkt, som allra senast den 30 april. Tänk på att våren kan vara torr och det kan bli eldningsförbud!

Sly, vass, gräs etc. som röjs från grönområden kan läggas på eldningshögar på grönområdet när som helst under året.

Råd vid eldning utomhus:

 • Kontrollera alltid med Storstockholms brandförsvar att du får elda.
 • Kolla väderleksrapporten för kommande dygn.
 • Meddela Husarös Brandförsvar innan och efter eldning.
 • Samordna gärna eldningar tillsammans med grannar och andra.
 • Bygg inte för stora högar, bättre kontroll om man lägger på mer ris vartefter högen brinner ned.
 • Elda inte mer än vad som hinner brinna ut helt innan du lämnar.
 • Undvik att elda fuktigt material och ha alltid släckutrusting redo.
 • Undvik att elda om du tror grannarna kan bli störda.
 • Fastighetsägaren ska informera eventuell hyresgäst och andra som disponerar fastigheten om dessa regler och rekommendationer.

Länk: Eldningsrekommendationer

Färskvatten

Vårt gemensamma färskvatten finns lagrat i sand och berg i olika mängd beroende på årstid; under sommaren i liten mängd och under höst och vår i större mängd. Mängden vatten som samlas i bergets sprickor är framförallt beroende på mängden nederbörd och sandens eller moränens lagringskapacitet.

Var sparsam med vattnet och varsam med hantering av oljor, bensin, avfall, fekalier, avlopp etc. då detta direkt påverkar grundvattnet i området.