Välkommen till Östergården!
Njut av vår fina sandstrand!
Båt till havsbandet!
previous arrow
next arrow
Slider

HUSARÖ ÖSTERGÅRDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - HÖSF

Vår förening

Samfällighetsföreningen bildades 2003 efter en anläggningsförrättning av Lantmäteriet. Som inskriven fastighetsägare i området blir man automatiskt medlem i föreningen. Vi har fem gemensamhetsanläggningar, som vi för våra fastigheters skull måste förvalta på bästa sätt utifrån sina ändamål. Det är vägar (GA:1), bryggor (GA: 2, GA:3, GA:4) och grönområde (GA:5).
För föreningens verksamhet gäller samfällighetslagen, anläggningsbeslutet och föreningens stadgar. Föreningsstämman är högsta beslutande organ. Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsstämman.

Anläggningsbeslut
Länk: Anläggningsbeslut för Husarö GA1-GA5

Grönområden

Sandstranden – Sandholmen

Eskils inäga

Styrelsen

Styrelsens sammansättning framgår av föreningens webbsida. Det huvudsakliga styrelsearbetet berör framförallt vägar och bryggor samt att verka för en god och trevlig samvaro.

Föreningsstämman

På föreningsstämman i april beslutar vi medlemmar hur vi vill att saker skall fungera. Som medlem är det viktigt att närvara på detta möte. Stämman beslutar bland annat om budget och debitering av avgifter samt väljer styrelse. Medlem kan komma med förslag om föreningens verksamhet genom att lämna en motion till styrelsen senast den sista februari. På stämman har varje fastighet en röst, även om fastigheten har flera delägare.

Föreningens Stadgar
Länk: Stadgar uppdaterade 2018-04-28

Beslutsprocessen

Arbetet i vår samfällighet omgärdas av lagstiftning och regler som måste iakttas. Syftet är naturligtvis att säkerställa att demokratiska principer upprätthålls och att var och en ska få det inflytande på föreningens verksamhet som lagen föreskriver.

På våra möten i styrelsen diskuterar vi ofta frågeställningar av denna karaktär, och får också frågor från medlemmarna. Som ett sätt att inom styrelsen uppnå en enad syn i dessa frågor kommer vi att sammanställa beskrivningar som utgör styrelsens uppfattning och tolkning i frågor där vi bedömt det som extra viktigt att en samsyn föreligger.

Syftet med beskrivningarna är således att fortlöpande manifestera ett konsensus i vissa frågor där det är angeläget att vi är eniga. Dokumenten kommer att hållas levande och fortlöpande uppdateras vartefter erfarenheter gör oss klokare och insikten växer.

Först ut är en beskrivning av hur beslut fattas i samfälligheten, omröstningsregler m.m:

Länk: Beslutsprocessen i samfälligheten