För medlemmar

Formalia & regler

Arbetet i vår samfällighet omgärdas av lagstiftning och regler som måste iakttas. Syftet är naturligtvis att säkerställa att demokratiska principer upprätthålls och att var och en ska få det inflytande på föreningens verksamhet som lagen föreskriver.

På våra möten i styrelsen diskuterar vi ofta frågeställningar av denna karaktär, och får också frågor från medlemmarna. Som ett sätt att inom styrelsen uppnå en enad syn i dessa frågor kommer vi att sammanställa beskrivningar som utgör styrelsens uppfattning och tolkning i frågor där vi bedömt det som extra viktigt att en samsyn föreligger.

Syftet med beskrivningarna är således att fortlöpande manifestera ett konsensus i vissa frågor där det är angeläget att vi är eniga. Dokumenten kommer att hållas levande och fortlöpande uppdateras vartefter erfarenheter gör oss klokare och insikten växer.

Först ut är en beskrivning av hur beslut fattas i samfälligheten, omröstningsregler m.m:

Länk: Beslutsprocessen-i-samfälligheten

Vad gäller trädfällning inom GA:5 området och med tanke på de restriktioner som gäller i denna fråga, så har styrelsen utarbetat en rekommenderad beslutsordning som förelades ordinarie stämma 2005, och då fick stämmans stöd. Läs dokumentet genom att klicka på nedanstående länk:

Länk: Beslutsordning-vid-trädfällning

Frågan om huruvida samfällighetens bryggor kan disponeras av samfälligheten utomstående personer behandlades på föreningens ordinarie stämma den 29 april 2017. Detta dokument sammanfattar samfällighetens beslutade ställningstagande i frågan:

Länk: Nytt regelverk för båtplatser

Vad tänker vi om båtar som ligger kvar på land?

Länk: Båtiläggning

Med vänlig hälsning

Styrelsen