Allmänt

VÄLKOMMEN TILL HUSARÖ!

Till dig som nyligen slagit dig ner här på Husarö säger vi: Varmt välkommen! Välkommen till ön, till Husarö Östergårds Samfällighetsförening (HÖSF) och till en trivsam och avkopplande samvaro! Vi hoppas och tror att du kommer att trivas här. I detta informationsblad finner du en hel del matnyttigt. Och för dig som redan funnit din plats på denna fina ö kan detta blad också vara till nytta.

Först lite allmän information om Husarö. Och sedan information om samfällighetsföreningen (HÖSF) och om andra föreningar på Husarö.

HUSARÖ - EN UTPOST MOT YTTERSKÄRGÅRDEN

Husarö var en lotsplats fram till 1912. Lotsar fanns på Husarö redan på 1400-talet. Hundra år senare bodde här en styrman som fick skattebefrielse mot att han lotsade kungens skepp. 1740 fick Husarö status som officiell lotsplats samtidigt som farleden flyttades en bit inomskärs, förbi Finnhamn. Under segelfartygens tid lotsade husarölotsarna fartygen norrut till Furusund och söderut till Sandhamn. I början av 1800-talet sysselsatte lotsplatsen femton lotsar, efterhand blev de färre och 1912 lades lotsplatsen ner. Sommargäster har det funnits på ön sedan ångbåtarna började med reguljärtrafik 1881. [Källa: www.husaro.se]

HUSARÖ – INTE FÖR STOR OCH INTE HELLER FÖR LITEN

Husarö, som ligger i Österåkers kommun, är ungefär 2,5 km lång. Till fots kan man gå på upptäcktsfärd på ön. Det finns mycket att se. Västra delen av ön är i stort sett obebyggd, medan den östra delen är mer bebyggd. Kulturlandskap med ängar och lövträd, som skiftar under vandringen till vacker tallskog och släta klippor. Bebyggelsen sträcker sig sällan ner till stränderna, till skillnad från många andra bebyggda öar i skärgården.

På sommaren är det olika aktiviteter på ön, såsom midsommarfirande, jympa, fotboll och annat. Sista lördagen i juli varje år firas Husarödagen med bland annat Husarömaran, skärgårdsmarknad och visning av lotsmuseet i Sundströmska lotsgården.

Med egen båt hittar du flera smultronställen i utskärgården. Efter ett par timmars segling rakt österut når man Kallskär och norrut ligger Svartlöga som är värda ett eller flera besök. Utanför Gråskär finns en sälkoloni. I gattet söder om Ekskär tar du upp strömmingen till midsommar. I Kallviken på öns nordöstra ände finner du härliga klippbad. På vintern är det, om isläget tillåter, möjligt att ta sig till andra öar, men se upp för svag is nordost om Särsö, där ständiga strömmar råder.

VÅRDA VÅR VACKRA Ö!

Dricksvatten

I marken under våra fastigheter, vägarna och grönområdet finns gemensamt färskvatten lagrat i sand och berg i olika mängd beroende på årstid; under sommaren i liten mängd och under höst och vår i större mängd. Mängden vatten som samlas i bergets sprickor är framförallt beroende på mängden nederbörd och sandens eller moränens lagringskapacitet. Var sparsam med vattnet och varsam med hantering av oljor, bensin, avfall, fekalier, avlopp etc. då detta direkt påverkar grundvattnet i området.

Sophantering och komposter

Österåker kommun kan ge dig information om hur du gör med exempelvis latrinkompost och grovsopor. Se även kommunens webbplats: www.osteraker.se

HUSARÖ ÖSTERGÅRDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - HÖSF

Samfällighetsföreningen bildades 2003 efter en anläggningsförrättning av Lantmäteriet. Som inskriven fastighetsägare i området blir man automatiskt medlem i föreningen. Vi har fem gemensamhetsanläggningar, som vi för våra fastigheters skull måste förvalta på bästa sätt utifrån sina ändamål. Det är vägar (GA:1), bryggor (GA: 2, GA:3, GA:4) och grönområde (GA:5).

För föreningens verksamhet gäller samfällighetslagen, anläggningsbeslutet och föreningens stadgar. Föreningsstämman är högsta beslutande organ. Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsstämman.

Föreningsstämman

På föreningsstämman i april beslutar vi medlemmar hur vi vill att saker skall fungera. Som medlem är det viktigt att närvara på detta möte. Stämman beslutar bland annat om budget och debitering av avgifter samt väljer styrelse. Medlem kan komma med förslag om föreningens verksamhet genom att lämna en motion till styrelsen senast den sista februari. På stämman har varje fastighet en röst, även om fastigheten har flera delägare.

Styrelsen

Styrelsens sammansättning framgår av föreningens webbsida. Det huvudsakliga styrelsearbetet berör framförallt vägar och bryggor samt att verka för en god och trevlig samvaro.

Vägar

Vägarna har karaktär av traktorväg/stig. Den som skadat vägen, på grund av tunga transporter till sin fastighet, ansvarar för att återställa vägens skick. Motorfordon, såsom fyrhjuling och traktor, får användas endast för nödvändiga transporter av gods, eller personer, och ska framföras sakta och hänsynsfullt.

Bryggor

Inom föreningen finns tre brygganläggningar (GA:2, GA:3 och GA:4). Till varje fastighet hör två båtplatser, en för större och en för mindre båt, samt plats för vinterförvaring. Storleken på platserna varierar något mellan de olika anläggningarna. För varje brygga bör medlemmarna inom respektive GA utse en bryggfogde. Denne har till uppgift att samordna aktiviteter rörande bryggan. Hos bryggfogden kan du fråga om båtplatser, bommar, plats för vinterförvaring m.m. Medlemmarna inom respektive brygganläggning är med vid montering och demontering av bommar och annat underhåll, när bryggfogden anser det vara lämpligt.

Föreningsstämman 2017 beslutade att följande skall gälla som norm och samfällighetens uppfattning i frågan om huruvida platser vid samfällighetens bryggor kan disponeras av samfälligheten utomstående personer:

- Varje fastighet disponerar två båtplatser vid bryggan och vid vinteruppläggningsplatserna

- Samfälligheten utomstående personer disponerar generellt sätt ej båtplats vid samfällighetens brygganläggningar.

- Vid uthyrning av fastighet kan hyresgästen disponera fastighetens båtplats(er) och vid uthyrning över flera år även vinterupptagninsplats(er) vid den samfällda bryggan under hyrestiden.

- Båtplats bör hyras eller lånas ut till personer som har anknytning eller koppling till samfälligheten.

- Gästande vänner, familjemedlemmar eller hantverkare som anlitas för arbeten på fastigheten och med behov av båtplats kan disponera fastighetens plats vid den samfällda bryggan under kortare tid.

- Då vi lånar ut en båtplats informerar vi den som lånar platsen om de regler som gäller för bruk av bryggorna.

- Då vi upplåter vår båtplats en längre tid så ska övriga medlemmar som ligger vid samma brygga informeras.

- Vid kortare utlåning så informeras de grannar vi ser och träffar då vi har tillfälliga besökare.

Grönområdena

Området förvaltas så att det utgör ett trevligt rekreationsområde för fastighetsägarna.

Trädfällning

Stämman 2005 beslutade följande: Fällning av torra träd, buskar och sly samt träd som kan skada byggnader eller uppenbart utgöra risk för personskada får fällas utan tillstånd från vare sig föreningen eller kommunen.

Önskar någon fälla andra träd än som nämnts ovan ska styrelsen kontaktas. Begäran om fällning ska inlämnas till styrelsen varvid till sådan begäran ska biläggas yttrande från närmaste grannar som berörs av trädfällningen. Styrelsen ska samråda med markägaren och därefter fatta beslut om fällning medges. Yttrande från närmsta grannar ska särskilt beaktas av styrelsen.

Styrelsen är skyldig att fatta sådant beslut senast två månader efter det att begäran inkommit. Om någon markägare begär skyndsam behandling och framför särskilda skäl för detta, t ex för att kunna få fram byggnadsmaterial eller maskiner äger styrelsens ordförande eller annan person styrelsen utser rätt att ensam besluta om fällning.

Samfällighetsföreningens medlemmar bemyndigar styrelsen att själv avgöra huruvida kommunen ska kontaktas. Den allmänna principen styrelsen ska tillämpa är att vid större avverkning (kalhyggen) och vid avverkning av särskilt känsliga träd ska alltid kommunen kontaktas medan gallring av träd beslutas av styrelsen utan kontakt med kommunen.

Den som fått föreningens tillstånd att fälla träd ansvarar för att ris och kvistar samlas ihop i lämpligt stora högar och placeras så att eldning direkt eller vid senare tillfälle möjliggörs.

Eldning

På föreningsstämman 2010 beslutades att medlemmarna i samfälligheten inte ska lägga eget skräp och tomtavfall på gemensamma utrymmen. Skräp ska ligga kvar på tomten tills det ska eldas upp och först då kan det släpas ner till bestämda eldningsplatser på GA:5. Styrelsen kan bevilja undantag från detta förbud om det finns särskilda skäl.

Några viktiga råd: Ska man elda räcker det inte med att tända på lördag och åka hem på söndag. Någon behöver vara kvar och vakta elden några dagar till. Det har hänt att det då och då blossar upp eldar dagen efter att de som eldat under en helg har åkt hem.

Tillfälligt eldningstillstånd kan beviljas från Brandförsvaret under den period som eldningsförbud råder, men då bör/ska även brandförsvaret på Husarö meddelas om sådant tillstånd beviljas. I Husarös brandförsvar ingår Hugo Duhs (brandchef), Pigge Littgren, Henke Österman, Kribbe Österman, Nicke Österman, Henke Nilsson och Jake Skåntorp.

Gemensamma aktiviteter

Föreningen anordnar årligen en eller två arbetsdagar då vi röjer och iordningställer våra gemensamma områden (GA:5). Under dagen bjuder föreningen på lättare förtäring, oftast grillkorv och dryck.

Mer information om HÖSF

Se föreningens webbsida: www.husaro.org. Här kan du bland annat finna föreningens stadgar, kontaktuppgifter för HÖSF:s styrelse, formalia och regler för trädfällning, bryggor etc.

På webbsidan finns allmän information som är tillgänglig för alla, alltså inte enbart medlemmar. Men det finns också information enbart för medlemmar, t.ex. medlemsförteckning och kontaktuppgifter till andra medlemmar. För att få tillgång till denna information måste du ha användarnamn och lösenord som du kan få av styrelsen.

SERVICE PÅ ÖN 

Affär

På ön finns Husarö Lanthandel, som öppnade sommaren 2013. Under sommaren öppen dagligen. På övriga tider under året begränsat öppethållande. För information: www.husaro.se. Telefon: 070-719 97 71.

Det fanns tidigare en affär och restaurang intill ångbåtsbryggan. Dessvärre brann både affären och restaurangen ner till grunden sommaren 2006.

Bensin

Intill ångbåtsbryggan finns en bensinmack, som även har en liten kiosk.

Hantverkare

På ön finns tillgång till hantverkare, som kan erbjuda service inom olika branscher.

 Hjärtstartare

På ön finns en hjärtstartare vid Bystugan (på toan med ingång till höger om Bystugan). Det behövs en kod för att komma in där. Du som bor på Husarö och är med i någon av våra föreningar kan få uppgifter om kod till toan.

ANDRA FÖRENINGAR PÅ HUSARÖ

Husarö Samfällighetsförening

Husarö Samfällighetsförening (HSF) omfattar alla fastigheter på ön samt några fastigheter på intilliggande öar. HSF ansvarar för ångbåtsbryggan och för förvaltningen av vissa samfällda vägar.

Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening

År 2013 slogs de två föreningarna Husarö Lotsmuseum och Husarö Hembygdsförening ihop till en förening med namnet Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening.

Lotsmuseet på Husarö är unikt. De omfattande samlingarna beskriver såväl lotsningen som skärgårdslivets historia. Museet är en mans verk. Åke Öhman – som gick bort år 2009 – hade i många år samlat på föremål och byggt upp museet. Åke hade också bedrivit omfattande forskning bl. a. i lotsningens historia.