Husarö Östergårds Samfällighetsförening – HÖSF

HUSARÖ ÖSTERGÅRDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING – HÖSF
Samfällighetsföreningen bildades 2003 efter en anläggningsförrättning av Lantmäteriet. Som inskriven fastighetsägare i området blir man automatiskt medlem i föreningen. Vi har fem gemensamhetsanläggningar, som vi för våra fastigheters skull måste förvalta på bästa sätt utifrån sina ändamål. Det är vägar (GA:1), bryggor (GA: 2, GA:3, GA:4) och grönområde (GA:5).
För föreningens verksamhet gäller samfällighetslagen, anläggningsbeslutet och föreningens stadgar. Föreningsstämman är högsta beslutande organ. Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsstämman.
Föreningsstämman
På föreningsstämman i april beslutar vi medlemmar hur vi vill att saker skall fungera. Som medlem är det viktigt att närvara på detta möte. Stämman beslutar bland annat om budget och debitering av avgifter samt väljer styrelse. Medlem kan komma med förslag om föreningens verksamhet genom att lämna en motion till styrelsen senast den sista februari. På stämman har varje fastighet en röst, även om fastigheten har flera delägare.
Styrelsen
Styrelsens sammansättning framgår av föreningens webbsida. Det huvudsakliga styrelsearbetet berör framförallt vägar och bryggor samt att verka för en god och trevlig samvaro.
Vägar
Vägarna har karaktär av traktorväg/stig. Den som skadat vägen, på grund av tunga transporter till sin fastighet, ansvarar för att återställa vägens skick. Motorfordon, såsom fyrhjuling och traktor, får användas endast för nödvändiga transporter av gods, eller personer, och ska framföras sakta och hänsynsfullt.
Bryggor
Inom föreningen finns tre brygganläggningar (GA:2, GA:3 och GA:4). Till varje fastighet hör två båtplatser, en för större och en för mindre båt, samt plats för vinterförvaring. Storleken på platserna varierar något mellan de olika anläggningarna. För varje brygga bör medlemmarna inom respektive GA utse en bryggfogde. Denne har till uppgift att samordna aktiviteter rörande bryggan. Hos bryggfogden kan du fråga om båtplatser, bommar, plats för vinterförvaring m.m. Medlemmarna inom respektive brygganläggning är med vid montering och demontering av bommar och annat underhåll, när bryggfogden anser det vara lämpligt.
Föreningsstämman 2017 beslutade att följande skall gälla som norm och samfällighetens uppfattning i frågan om huruvida platser vid samfällighetens bryggor kan disponeras av samfälligheten utomstående personer:
– Varje fastighet disponerar två båtplatser vid bryggan och vid vinteruppläggningsplatserna
– Samfälligheten utomstående personer disponerar generellt sätt ej båtplats vid samfällighetens brygganläggningar.
– Vid uthyrning av fastighet kan hyresgästen disponera fastighetens båtplats(er) och vid uthyrning över flera år även vinterupptagninsplats(er) vid den samfällda bryggan under hyrestiden.
– Båtplats bör hyras eller lånas ut till personer som har anknytning eller koppling till samfälligheten.
– Gästande vänner, familjemedlemmar eller hantverkare som anlitas för arbeten på fastigheten och med behov av båtplats kan disponera fastighetens plats vid den samfällda bryggan under kortare tid.
– Då vi lånar ut en båtplats informerar vi den som lånar platsen om de regler som gäller för bruk av bryggorna.
– Då vi upplåter vår båtplats en längre tid så ska övriga medlemmar som ligger vid samma brygga informeras.
– Vid kortare utlåning så informeras de grannar vi ser och träffar då vi har tillfälliga besökare.
Grönområdena
Området förvaltas så att det utgör ett trevligt rekreationsområde för fastighetsägarna.
Trädfällning
Stämman 2005 beslutade följande: Fällning av torra träd, buskar och sly samt träd som kan skada byggnader eller uppenbart utgöra risk för personskada får fällas utan tillstånd från vare sig föreningen eller kommunen.
Önskar någon fälla andra träd än som nämnts ovan ska styrelsen kontaktas. Begäran om fällning ska inlämnas till styrelsen varvid till sådan begäran ska biläggas yttrande från närmaste grannar som berörs av trädfällningen. Styrelsen ska samråda med markägaren och därefter fatta beslut om fällning medges. Yttrande från närmsta grannar ska särskilt beaktas av styrelsen.
Styrelsen är skyldig att fatta sådant beslut senast två månader efter det att begäran inkommit. Om någon markägare begär skyndsam behandling och framför särskilda skäl för detta, t ex för att kunna få fram byggnadsmaterial eller maskiner äger styrelsens ordförande eller annan person styrelsen utser rätt att ensam besluta om fällning.
Samfällighetsföreningens medlemmar bemyndigar styrelsen att själv avgöra huruvida kommunen ska kontaktas. Den allmänna principen styrelsen ska tillämpa är att vid större avverkning (kalhyggen) och vid avverkning av särskilt känsliga träd ska alltid kommunen kontaktas medan gallring av träd beslutas av styrelsen utan kontakt med kommunen.
Den som fått föreningens tillstånd att fälla träd ansvarar för att ris och kvistar samlas ihop i lämpligt stora högar och placeras så att eldning direkt eller vid senare tillfälle möjliggörs.
Eldning
På föreningsstämman 2010 beslutades att medlemmarna i samfälligheten inte ska lägga eget skräp och tomtavfall på gemensamma utrymmen. Skräp ska ligga kvar på tomten tills det ska eldas upp och först då kan det släpas ner till bestämda eldningsplatser på GA:5. Styrelsen kan bevilja undantag från detta förbud om det finns särskilda skäl.
Några viktiga råd: Ska man elda räcker det inte med att tända på lördag och åka hem på söndag. Någon behöver vara kvar och vakta elden några dagar till. Det har hänt att det då och då blossar upp eldar dagen efter att de som eldat under en helg har åkt hem.
Tillfälligt eldningstillstånd kan beviljas från Brandförsvaret under den period som eldningsförbud råder, men då bör/ska även brandförsvaret på Husarö meddelas om sådant tillstånd beviljas. I Husarös brandförsvar ingår Hugo Duhs (brandchef), Pigge Littgren, Henke Österman, Kribbe Österman, Nicke Österman, Henke Nilsson och Jake Skåntorp.
Gemensamma aktiviteter
Föreningen anordnar årligen en eller två arbetsdagar då vi röjer och iordningställer våra gemensamma områden (GA:5). Under dagen bjuder föreningen på lättare förtäring, oftast grillkorv och dryck.
Mer information om HÖSF
Se föreningens webbsida: www.husaro.org. Här kan du bland annat finna föreningens stadgar, kontaktuppgifter för HÖSF:s styrelse, formalia och regler för trädfällning, bryggor etc.
På webbsidan finns allmän information som är tillgänglig för alla, alltså inte enbart medlemmar. Men det finns också information enbart för medlemmar, t.ex. medlemsförteckning och kontaktuppgifter till andra medlemmar. För att få tillgång till denna information måste du ha användarnamn och lösenord som du kan få av styrelsen.